Persondatapolitik

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi indhenter og behandler oplysninger om dig.

Denne datapolitik informerer dig om dine rettigheder, når vi behandler dine personlige oplysninger. Den informerer dig også om, hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine poersonlige oplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om behandling af dig samt opfylde de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Disse oplysninger kan henføres til dig som person.

Vi indsamler de oplysninger, som dit sygesikringskort indeholder samt din mail og mobilnummer, så vi kan kontakte dig og sende dig reminder om dine aftaler hos os.

I den elektroniske journal indføres tillige oplysninger om din sygehistorie, undersøgelsesfund, diagnose evt røntgenoptagelser og behandling. Det gør vi for at optimere og dokumentere dit behandlingsforløb. Vi indsamler og behandler dine helbredsoplysninger efter reglen i databeskyttelseslovens §7, 3. Det gør vi, fordi vi er underlagt tavshedspligt jf. sundhedslovens regler herom.

Med dit forudgående mundtlige samtykke indsamler vi også helbredsinformationer fra andre sundhedspersoner, såfremt det er påkrævet af hensyn til din behandling. Det kan f.eks. være fra din egen læge eller fra sygehus jf sundhedslovens kapitel 9. Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine journaloplysninger.

Videregivelse af helbredsoplysninger internt i klinikken og uden for klinikken må kun ske med dit samtykke. Det kan være til egen læge eller sygehus.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne, Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, vil vi også, med dit samtykke, videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysninger om dig

Ifølge sundhedsloven har vi pligt til at opbevare din journal i 10 år. I særlige tilfælde opbevares journalen længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til bogføring.

Sletning af dine personlige oplysninger

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

Det er muligt, ved endt opbevaringspligt, at kontakte dataansvarlig med henblik på sletning af dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du ret til følgende:

  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem, herunder få dem overført til anden sundhedsperson.
  • Du kan til enhver tid kræve berigtigelse af urigtige oplysninger i din journal. Man kan ikke ændre oplysninger indført i din journal, men man kan berigtige dem i en opfølgende tekst.
  • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.. 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Sikkerhed og beskyttelse

Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltnigner således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes. Kun vore behandlere har adgang til dine helbredsoplysninger og kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn. Det tages dagligt back-up af vores data for at undgå datatab.

Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden nødigt ophold underrette dig og Datatilsynet om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplygninger.

Cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Der er mulighed for at læse mere om dem ved at trykke på linket.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kiropraktorerne`s behandling af dine personoplygninger kan du henvende dig skriftligt til: Kiropraktisk Klinik, Att.. Maj Britt Vilholm, Vestertorv 4, 6000 Kolding eller 75 52 72 72.

Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder efter sundhedsloven, herunder din ret til indsigt i din fulde journal.

Kontakt os

Kiropraktisk Klinik, Kolding ApS

CVR: 25469461

Vestertorv 4

6000 Kolding

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Telefon: 75 52 72 72​

Weekendvagt:

Lør - Søn 09:00 - 10:00

Ring venligst på: 70 20 36 34

Find vej: